POL-index - serwis informacyjny

Dodawanie artykułu

Przed wprowadzeniem artykułu do systemu POL-index należy dodać do listy numerów numer czasopisma, w którym dany artykuł został wydany.

Ręczne wprowadzanie artykułu

1.    Należy zalogować się do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex) używając loginu (e-mail) i hasła za pomocą, którego Użytkownik loguje się do systemu PBN. Po wpisaniu loginu i hasła należy kliknąć na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony.

 

2.    Następnie należy kliknąć w zakładkę „Moje czasopisma” znajdującą się w prawym górnym rogu strony.

3.    Wyświetli się lista czasopism, których zalogowany Użytkownik jest Przedstawicielem.

4.    Po kliknięciu na tytuł czasopisma wyświetli się strona czasopisma. Z „Listy numerów” należy wybrać numer, do którego ma zostać wprowadzony artykuł. Jeśli nie ma numeru, do którego ma być wprowadzony artykuł, należy go dodać. Instrukcja wprowadzania numeru znajduje się tutaj.

WAŻNE!
W przypadku, gdy czasopismo posiada np. dwa nr ISSN musi posiadać dwa profile czasopisma w systemie PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/). Informację tę również należy zmieścić w polu „Dodatkowe informacje” w karcie czasopisma.

5.    Wyświetli się strona numeru. Należy kliknąć na przycisk „Dodaj artykuł w tym numerze”.

6.    Wyświetli się kreator dodawania artykułu. Należy wprowadzić wymagane dane:

      a)    dane artykułu- należy podać:

•    tytuły artykułu w języku, w którym się ukazał.
•    rodzaj artykułu - należy wybrać jeden rodzaj z rozwijanej listy (typy publikacji wraz z definicją znajdują się tutaj).
•    język - z  rozwijanej listy należy wybrać język, w który został opublikowany artykuł. W przypadku tożsamych artykułów, które ukazały się w kliku językach, należy wybrać pozycję "wiele języków".
•   strony - należy podać strony czasopisma, na których ukazał się artykuł.

        b)    autorzy:

•    jeśli artykuł nie posiada autorów należy zaznaczyć opcję „Artykuł nie posiada autorów”,
•    w przypadku, gdy artykuł posiada wielu autorów:
        - można dodawać pojedynczo imię i nazwisko oraz rolę autora. Chcąc dodać pole do wprowadzenia danych należy kliknąć na przycisk "Dodaj autora",
        - można dodać wszystkich autorów naraz, wpisując dane do pola „Dodaj wielu autorów naraz”. Należy wpisać według wzoru 1Imię, 1Nazwisko w jednym wierszu, następnie oddzielić te dane wciskając klawisz Enter. W drugim wierszu wpisać 2Imię, 2Nazwisko. Dane należy oddzielać przecinkiem oraz spacją. W jednym wierszu muszą znajdować się tylko dane jednego autora.

       c)    afiliacje:

•    nazwy afiliacji należy podawać w języku polskim,
•    PBN ID - dane należy pobrać z systemu PBN (instrukcja znajduje się tutaj.)


 

         d)    cytowania:

Można dodawać pojedyncze cytowania za pomocą przycisku „dodaj cytowanie”  lub "dodać wiele cytowań naraz". W przypadku wpisywanie wielu cytowań naraz należy wpisać pełną bibliografię i kliknąć przycisk „dodaj wiele cytowań”. Należy pamiętać, aby każdą pozycję oddzielić wciskając klawisz Enter.
Więcej informacji o cytowaniach z przykładami znajduje się tutaj.

 

W przypadku, gdy wprowadzone w polu tekstowym cytowanie zostanie źle przeniesione do pola obejmującego pojedyncze cytowanie, należy zaznaczyć te pola, po czym je scalić klikając na przycisk „Złącz”. 

       e)    informacje dodatkowe jako pola fakultatywne: dziedziny i dyscypliny naukowe artykułu, język abstraktów, słowa kluczowe i DOI artykułu.

 

Jeśli wprowadzone dane są poprawne należy kliknąć przycisk „Zapisz” znajdujący się lewym dolnym rogu strony. Artykuł został wprowadzony.

Ważne:

Artykułu nie można zapisać jeśli nie zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.
W przypadku rezygnacji z dodawania artykułu należy kliknąć na przycisk „Porzuć”.
Czasopismo nie może zostać zatwierdzone jeżeli znajdują się w nim artykuły zapisane jako szkic.
Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami obowiązkowymi.

Należy pamiętać, że wprowadzone dane należy zatwierdzić.