POL-index - serwis informacyjny

Opis formatu POL-index

Informujemy, iż na stronach POL-index publikujemy aktualne informacje o formacie danych, w tym specyfikacje .xml dostosowane do zmian wynikających z treści Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poniżej znajduje się opis kolejnych elementów formatu XML metadanych używanych do importu rekordów w systemie POL-index.

Element articles-list

Główny element w formacie POL-index v.1.1. Zawiera element <journal> oraz listę elementów <article>

<articles-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <journal>{1,1}</journal>
 <article>{1,unbounded}</article>
</articles-list>

Element articles-list/journal

Czasopismo, w którym został opublikowany artykuł.

<journal xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <journal-title>{1,1}</journal-title>
 <publisher-name>{0,1}</publisher-name>
 <issn>{1,1}</issn>
 <eissn>{0,1}</eissn>
 <eissn>{1,1}</eissn>
</journal>>

Element articles-list/article

Metadane artykułu. Zawiera takie własności artykułu jak: tytuł, identyfikatory, autorzy, afiliacje, bibliografia Dokument jest samowystarczalny. Zawiera również pełne (nadmiarowe) dane o czasopiśmie i numerze czasopsima, w którym artykuł został opublikowany.

<article xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <polindex-id>{0,1}</polindex-id>
 <source-id>{0,1}</source-id>
 <other-identifiers>{0,1}</other-identifiers>
 <title>{1,1}</title>
 <alternative-titles>{0,1}</alternative-titles>
 <type>{1,1}</type>
 <pages>{0,1}</pages>
 <language>{1,1}</language>
 <journal-issue>{1,1}</journal-issue>
 <institutions-list>{0,1}</institutions-list>
 <no-authors>{1,1}</no-authors>
 <authors-list>{1,1}</authors-list>
 <no-references>{1,1}</no-references>
 <references-list>{1,1}</references-list>
 <source-collection>{0,1}</source-collection>
 <abstract-languages>{0,1}</abstract-languages>
 <scientific-areas>{0,1}</scientific-areas>
 <scientific-disciplines>{0,1}</scientific-disciplines>
 <keywords>{0,1}</keywords>
 <article-doi>{0,1}</article-doi>
</article>

Element article_type / polindex-id

Główny identyfikator artykułu używany w systemie polindex. Należy wypełnić tylko w celu aktualizacji istniejącego rekordu.

Element article_type / source-id

Identyfikator artykułu używany przez dostawcę danych. Unikalny w kontekście jednego czasopisma. Ważne: należy wypełnić jeśli jest znany.

Element article_type / other-identifiers

Lista dodatkowych identyfikatorów o określonych typach.

<other-identifiers xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <identifier type="">{1,unbounded}</identifier>
</other-identifiers>

Element identifiers_list / identifier

Identyfikator określonego typu.

Element article_type / alternative-titles

Lista alternatywnych tytułów artykułu w innych językach. Nie jest wymagana.

<alternative-titles xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <title>{1,unbounded}</title>
</alternative-titles> 

Element alternative_titles_list / title

Alternatywny tytuł w innym języku.

Element article_type / type

W przypadku nie zamieszczenia typu artykułu lub zamieszczenia typu niezrozumiałego (niezgodnego z poniższym słownikiem) zostanie nadana w ramach systemu POL-index domyślna wartość "ORIGINAL_ARTICLE".

Wymagany, w przypadku pustej wartości zostanie nadana wartość "ORIGINAL_ARTICLE".

Określa rodzaj artykułu. Dopuszczalne wartości i ich ogólne znaczenie:

ORIGINAL_ARTICLE Oryginalny artykuł naukowy
REVIEW_ARTICLE Artykuł przeglądowy
SHORT_COMMUNICATION Komunikat o wynikach badań
COMMENTARY_ON_THE_LAW Glosa lub komentarz prawniczy
SCIENTIFIC_REVIEW Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
CASE_STUDY Studium przypadku
GUIDELINES Wytyczne/zalecenia
POPULAR_SCIENCE_ARTICLE Artykuł popularnonaukowy
OTHERS_NONCITABLE Inne o charakterze niecytowalnym
OTHERS_CITABLE Inne o charakterze cytowalnym

Szczegółowy opis typów znajduje się w Typy publikacji.

Element article_type / language

Język publikacji, zapisany wg kodowania ISO-639-1. Jeśli nie podano - domyślnie ustawiony na język polski.

Element article_type / journal-issue

Numer czasopisma, w którym artykuł został opublikowany

 <journal-issue xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <year>{1,1}</year>
 <volume>{0,1}</volume>
 <number>{0,1}</number>
</journal-issue>

Element journal_issue_type / year

Rok publikacji lub rocznik. Obowiązkowe. Format XXXX, XXXX-YYYY, XXXX/YYYY, gdzie X, Y to cyfry.

Element journal_issue_type / volume

Tom czasopisma

Element journal_issue_type / number

Zeszyt/numer czasopisma

Element article_type / institutions-list

Lista instytucji, każdy autor powinien mieć przypisaną jedną, lub więcej instytucji z listy.

<institutions-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <institution id="">{1,unbounded}</institution>
</institutions-list>

Element institutions_list / institution

Nazwa instytucji i jej identyfikator

<institution id="" xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <name>{1,1}</name>
 <pbn-id>{0,1}</pbn-id>
</institution> 

Element institution_type / name

Nazwa instytucji

<institution id="" xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <name>{1,1}</name>
 <pbn-id>{0,1}</pbn-id>
</institution> 

Element institution_type / pbn-id

Identyfikator instytucji w PBN

Element institution_type / no-authors

Gdy publikacja nie posiada autorów

Element article_type / authors-list

Autor artykułu

<author xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <forenames>{1,1}</forenames>
 <surname>{1,1}</surname>
 <affiliations-list>{0,1}</affiliations-list>
 <role>{0,1}</role>
</author>

Element authors_list / author

Autor artykułu

<author xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <forenames>{1,1}</forenames>
 <surname>{1,1}</surname>
 <affiliations-list>{0,1}</affiliations-list>
 <role>{0,1}</role>
</author>

Element author_type / forenames

Pierwsze imię, drugie imię lub inicjały imienia

Element author_type / surname

Nazwisko, obowiązkowe

Element author_type / affiliations-list

Lista afiliacji autora

<affiliations-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <institution-ref>{1,1}</institution-ref>
 <institution-name>{1,1}</institution-name>
</affiliations-list>

Element affiliations_list / institution-ref

Zalecany sposób przypisania afiliacji autorowi - poprzez odniesienie do <institution id >. Wartość <institution-ref>. powinna być taka sama jak atrybutu id.

Element affiliations_list / institution-name

Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez nazwę instytucji i identyfikator w PBN. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek.

<institution-name xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <name>{1,1}</name>
 <pbn-id>{0,1}</pbn-id>
</institution-name>

Element intitution_name_type / name

Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez nazwę instytucji. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek.

Element intitution_name_type / pbn-id

Afiliacja może być przypisana wprost, poprzez identyfikator PBN. Nie zalecamy tego sposobu, ze względu na możliwość pomyłek.

Element author_type / role

Rola autora w tworzeniu artykułu

Element article_type / no-references

Gdy publikacja nie posiada bibliografii

Element article_type / references-list

Lista cytowań (prace do których są odniesienia w danym artykule)

<references-list xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <reference-text polindex-id="">{1,unbounded}</reference-text>
</references-list> 

Element references_list / reference-text

Pojedyncze cytowanie, powinno zawierać wystarczającą ilość metadanych do jednoznacznej identyfikacji cytowanej pracy. W przypadku artykułu oczekujemy: autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nazwa wydawcy, rok, tom, zeszyt i strony Identyfikator referencji (np [1] lub [Zam]), powinien zostać usunięty.

Więcej szczegółów na temat przygotowania bibliografii można znaleźć: Bibliografia.

Element article_type / source-collection

Nazwa źródłowego zbioru danych (dostawcy danych)

Element article_type / abstract-languages

Język streszczeń publikacji, zapisane wg kodowania ISO-639-1. Jeśli nie podano - domyślnie ustawiony na język polski.

<abstract-languages xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <language>{0,unbounded}</language>
</abstract-languages> 

Element article_type / scientific-areas

Dziedziny naukowe jakich dotyczy artykuł

<scientific-areas xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <discipline>{0,unbounded}</discipline>
</scientific-areas>

Element scientific_dyciplines_type / discipline

Nazwa dyscypliny naukowej

Element article_type / scientific-disciplines

Dyscypliny naukowe jakich dotyczy artykuł

<scientific-disciplines xmlns="http://pbn.nauka.gov.pl/polindex/schema/polindex-format">
 <discipline>{0,unbounded}</discipline>
</scientific-disciplines>

Element article_type / keywords

Słowa kluczowe artykułu rozdzielone przecinkiem

Element article_type / article-doi

Numer DOI artykułu

Attribute institution_type / @id

Najlepiej numeracja: 1,2,3,....

Attribute reference_type / @polindex-id

 

Identyfikator systemu polindex wskazujący na cytowany obiekt. Wypełniany w przypadku znajomości prawidłowego wskazania cytowania.

Plik *.xsd znajduje się tutaj..

Przykładowe formaty plików:

Przykład 1. - metadane artykułu nie posiadającego bibliografii.

Przykład 2. - metadane artykułu z afiliacjami autorów.

Przykład 3. - metadane artykułu z afiliacjami i pozycjami bibliograficznymi.

Przykład 4. - metadane artykułu z poprawkami, do ponownego importu do systemu POL-Index.