POL-index - serwis informacyjny

Na potrzeby bazy POL-index wprowadzona została poniższa typologia publikacji zamieszczanych w czasopismach naukowych.
Niżej prezentowany zakres danych jest obligatoryjnym elementem danych składanych przez czasopisma naukowe w ramach informacji o każdym z wprowadzonych artykułów naukowych.
Czasopisma przygotowujące się do rozpoczęcia deponowania danych powinny korzystać z tego zestawienia przy przygotowywaniu opisów artykułów.
 
1.    Oryginalny artykuł naukowy - artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym. Do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe.

2.    Artykuł przeglądowy - artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. Artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań.

3.    Komunikat o wynikach badań - krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne.

4.    Glosa lub komentarz prawniczy - artykuł prawniczny zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym.

5.    Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) -artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej.

6.    Studium przypadku (case study) - publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia. Typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych

7.    Wytyczne/Zalecenia (guidelines) - publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych.

8.    Artykuł popularnonaukowy - publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie.

9.    Inne o charakterze niecytowalnym - publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji.  

10.    Inne o charakterze cytowalnym  - publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji.
 
Należy zwrócić uwagę, iż względem dotychczasowych definicji zmianie uległy:

a.    oryginalny artykuł naukowy - poprzez wydzielenie z niego dwóch podtypów artykułów, tj.: case study oraz guidelines,
b.    recenzja - definiowana dotychczas jako publikacja zawierająca powydawniczą analizę/ocenę innej publikacji i nie spełniajaca wymogów artykułu naukowego - została włączona do nowego typu: "Inne o charakterze niecytowalnym",
c.    materiał redakcyjny - definiowany dotychczas jako publikacja prezentująca stanowisko zespołu redakcyjnego czasopisma, w tym edytoriale, przedmowy i posłowia oraz listy od redakcji - został włączony do nowego typu: "Inne o charakterze niecytowalnym",
d.    informacja - definiowana dotychczas jako krótkie publikacje o charakterze informacyjnym, zapowiadającym lub sprawozdawczym, w tym nekrologi oraz zapowiedzi i sprawozdania dotyczące konferencji, zjazdu lub innego wydarzenia - została włączona do nowego typu: "Inne o charakterze niecytowalnym".

Wskazanie właściwego typu publikacji ma kluczowe znaczenie dla wyznaczenia prawidłowej wartości Polskiego Współczynnika Wpływu.
Jednocześnie brak wskazania typu publikacji podczas wprowadzania danych do POL-index spowoduje automatyczne przypisanie przez system typu publikacji jako: artykuł naukowy.